ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de voorwaarden in pdf vorm

Artikel 1: Definities

Verkoper: Tomaro Tape, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen
verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor
de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende over
eenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk
zijn verklaard;
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen / Orders / Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding
is genoemd;
3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een over
eenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn.
Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen;
3.3 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een
order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. na de feitelijke levering af magazijn verkoper van de
verkochte goederen door verkoper aan koper;
3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens reclame binnen 10 dagen na factuurdatum;
3.5 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn verkoper, in Euro’s,
exclusief BTW, invoerrechten en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-,
verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeen
gekomen;
3.6 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;
3.7 Verkoper mag na 1 maand prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/
aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan
5% hebben plaatsgevonden;
De prijs van stretchfolie is variabel. Deze wordt per dag vastgesteld. Koper dient de prijs,
vermeld op de offerte, te betalen, tenzij partij anders zijn overeenkomen.
3.8 Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie;
3.9 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order
voorwaarden verbinden.

Artikel 4: Levering

4.1 Levering geschiedt franco aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen;
4.2 Levering geschiedt aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;
4.3 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag
zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4.4 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze aan hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden
gesteld;
4.5 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander
te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper
bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;
4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;
4.7 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd
is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in
gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;
4.8 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;
4.9 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen
afzonderlijk te factureren.

Artikel 5: Modellen, afbeeldingen

5.1 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten,
gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
5.2 Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is
getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 6: Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is over
eengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend
en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht
deugdelijk te zijn;
6.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden
gemeld;
6.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum;
6.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben
goedgekeurd;
6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming
van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en
originele verpakking middels een retourformulier.
6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
6.7 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel
“Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven
wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op;
7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege
in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de
wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag;
7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit
hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van koper, dood van koper,
overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling
van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
7.4 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te
brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open
gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8: Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren,
door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte
te stellen;
9.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De
door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen
toe aan verkoper;
9.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die
zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is
gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijk
heid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voor
doen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht;
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst;
10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Annulering

11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper
heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als
annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding,
inclusief gederfde winst;
11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;
11.3 Speciaal voor koper: ingekochte, bewerkte en/of bedrukte zaken, kunnen niet geannuleerd worden;
11.4 Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling
aan koper van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.

Artikel 12: Garantie

12.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse
wetgeving worden gesteld;
12.2 Deze garantie is beperkt tot:
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q.
ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
- leveringen aan kopers binnen de EU; - de garantie die door de producent wordt gegeven;
- tot vervanging van de zaak;
- 8 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen;
12.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door koper of een derde aan of van het geleverde;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
12.4 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;
12.5 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;
12.6 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten
voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuur
bedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
13.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak,
doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
13.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking
of gebruik door koper of een derde;
13.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;
13.6 Voor schade voortvloeiende uit een te hoge belasting, een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de
gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;
13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden
steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg,
waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;
13.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte
gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper
niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;
13.9 Indien verkoper instemt met een retourzending, is verkoper gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad
15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;
13.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 14: Risico-overgang/vervoer

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper

over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in
de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
14.2 Verkoper bepaalt de wijze van vervoer;
14.3 Indien verkoper voor internationaal vervoer zorgdraagt is het ‘Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg’ (CMR) van toepassing.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij
die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor hun rekening komt;
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen geheel
of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, vervoersstakingen,
verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen
en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
15.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
15.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen
als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrecht

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en
bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendom en de Auteurswet;
16.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of
(elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden
ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te
worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17: Export

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door
middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op
grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door verkoper
worden overgedragen;
17.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat
of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor
verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeien
de schade aansprakelijk is.
17.3 Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de
producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan verkoper ter beschikking te stellen en hem
alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen;
17.4 Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is verkoper niet verantwoordelijk
indien deze niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden
gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt niet indien bij
het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt met overlegging van
alle benodigde gegevens, eisen en specificaties van dat land en verkoper heeft aangegeven aan de gestelde
eisen te kunnen voldoen.

Artikel 18: Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 19: Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen
partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21: Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle op .... oktober 2016
onder kvk nummer 62819714.